www.bohemiaapple.com
Sledujte Bohemia mošt na Facebooku
Sledujte Bohemia mošt na Twitteru

právní ujednání, autorská práva, přístupnost

Načítá se obsah, vyčkejte prosím...

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bohemiamost.cz je společnost Bohemia Apple, družstvo, se sídlem Tuchoraz 42, 282 01 Český Brod, Česká republika. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Dr 7086, IČ: 28404858, DIČ: CZ28404858, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.bohemiamost.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých fotografií a vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití webových stránek www.bohemiamost.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto webových stránkách www.bohemiamost.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Přístup a využití informací

Přístup na stránky www.bohemiamost.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracování osobních údajů Provozovatelem.

Osobní údaje

Provozovatel spolupracuje se subjekty, které mu poskytují různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Externí odkazy

Na stránkách www.bohemiamost.cz jsou uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svůj systém ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na tomto webu.

Pravidla a povinnosti uživatele

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky. Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto webových stránek prohlašuje, že tento web se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena v otevřeném standardu HTML5, vizuální styl webu s využitím kaskádovýchh stylů CSS3.